பிரதம மந்திரி பாரதீய மக்கள் மருந்தகம் /Pradhan Mantri Bhatiya Janaushadhi Kendra


JAN AUSHADHI MEDICAL STORE பிரதம மந்திரி பாரதீய மக்கள் மருந்தகம் /Pradhan Mantri Bhatiya Janaushadhi Kendra -Sri Anuradha Agencies , 26.R .R. Nagar, F.C.I .Colony , Thanjavur-613005

More than 600 medicines for Diabetes, Cancer, Blood Pressure, Cardiac, Gastro , Vitamins , Antibiotics Etc and 150 Surgical and consumable are easily available at பிரதம மந்திரி பாரதீய மக்கள் மருந்தகம் /Pradhan Mantri Bhatiya Janaushadhi Kendra -Sri Anuradha Agencies , 26.R .R. Nagar, F.C.I .Colony , Thanjavur-613005

India

Subscribe to RSS - பிரதம மந்திரி பாரதீய மக்கள் மருந்தகம் /Pradhan Mantri Bhatiya Janaushadhi Kendra