Jan Aushadhi Kendra Vishal Nagar, Camp Road Talab Tillo.